24/05/2015

WORD за 6то

-->

Word е програма текст процесор за пишување и уредување на текст.
Word документот е поделен на страници.

ЛЕНТИ СО АЛАТКИ
-        стандардна лента за работа со фајлови               Standard
-        лента за форматирање на текстот                        Formatting
-        лента за цртање и графички објекти                    Drawing
-        статусна лента                                                       Status

ПРАВИЛА ЗА ПИШУВАЊЕ ТЕКСТ
·       Помеѓу зборовите се остава едно празно место.
·       После интерпункциските знаци (.,:?) се остава едно празно место
·       Пред интерпункциските знаци не се остава празно место.

ФОРМАТИРАЊЕ НА ТЕКСТ
Уредувањето на изгледот на текстот уште се вика и форматирање.
За да се форматира текстот може да се избере:
·       Фонт,
·       големина на фонтот,

·       боја,
·        позадина на текстот,

·       стил (задебелени букви, подвлечени, искосени),

·       позиционирање во редот (лево, средина, двојно порамнето и десно) и др.

Кога се отсекува или копира текст се копира и неговиот формат.

СЛИКИ И ГРАФИЧКИ ОБЈЕКТИ
·       Во текстуален документ може да се поставуваат слики, графички објекти и украсно пишување.
·       Сликите се поставуваат во документот на местото каде што е курсорот - покажувачот.
·       Сликите може да се внесат од специјален фолдер од самата програма Clipart , од фолдер на компјутерот или од друга програма со copy-paste, од камера и сл.
·       Димензиите на сликите може да се менуваат, сликите може да се бришат, копираат, отсекуваат и преместуваат.

РАМКИ
Каде може да се постават
·       Во текстуалниот документ може да се поставуваат рамки: околу текстот, околу сликите или на целата страница
Правила за поставување
·       Избраната рамка на страница се појавува на сите останати страници од документот. Не може да ја има само на одредени страници туку на сите.

АВТОМАТСКО НАБРОЈУВАЊЕ
 • Во програмата за пишување и уредување на текст може да се користи автоматско набројување: со броеви, букви или знаци и комбинирано.
 • По потреба начинот на набројување може да се менува или набројувањето да се избрише.

ТАБЕЛИ
 • Податоците во програмата може да се подредуваат во табела.
 • Табелата се состои од редици и колони.
 • Во пресекот на една редица и колона се наоѓа поле кое го викаме клетка.
 • Редиците и колоните може да се додаваат и бришат, спојуваат и разделуваат.
 • Изгледот на табелата може да се уредува - форматира со избор на стил, дебелина и боја на рабовите и позадина на клетките.
 • Со селектирање на редица, колона или цела табела и со притискање на копчето DELETE од тастатурата се брише само содржината на табелата а не и самата табела
 • Табела, редици или колони од табелата се бришат со : селектирање и избор на наредба од менито на Table за бришење редици и колони

МАРГИНИ И ОРИЕНТАЦИЈА НА ЛИСТ
 • Белите површини на листот околу текстот се викаат МАРГИНИ.
 • На листот има 4 маргини – горна, долна, лева и десна. Нивната големина може да се менува.
 • Листот на кој се пишува може да има 2 ориентации: хоризонтална - пејсаж и вертикална - портрет.


ПЕЧАТЕЊЕ
При печатење на текстуален документ треба да се избере:
·       печатар, ако на комјутерот се поврзани повеќе од еден печатар
·       страници кои треба да се печатат: сите, тековната (кај што е курсорот), група на страници (во редослед на пр. Од 3-12 или несоседни 12, 14, 23, 29). Исто може да се избере и број на копии од страниците кои се печатат.No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!