05/12/2017

ПАРАМЕТРИ НА СТРАНИЦА во текстуален документ

ПАРАМЕТРИ НА СТРАНИЦА

1.Ориентација на страница:
- вертикална (портрет)
- хорионтална (пејсаж или лендскејп)

2. Големина (формат) на страница:
А4, А5, А3, В3, В2,...

3. Маргини
-         Белите површини горе, доле, лево и десно на страницата
-         Големината на маргините ја избира корисникот.
-         Маргините може да се разликуваат меѓу себе или да бидат исти

4, Наредба за бирање на параметрите на страница

File Page Setup

01/12/2017

ХИПЕРВРСКИ во текстуален документ

ХИПЕРВРСКИ

   Хиперврска во текстуален документ е активен збор, група на зборови или слика кои по активирање водат кон локација со единствена адреса.
Таа локација може да биде:
-       веб страница или документ на Интернет
-       друг документ на истиот компјутер
-       друго место (ред, збор, слика, страница) во истиот документ
1.  За да се постави хиперврска прво објектот на кои треба да се постави хиперврска се селектира.
2. Хиперврската може да се постави, промени или избрише
3.  За да се постави хиперврска кон друг документ треба точно да се знае адресата на документот
4.  Ако се промени адресата на документот кон кој покажувала хиперврската тогаш таа нема да работи.
5.  На еден објект може да се постави САМО ЕДНА хиперврска
На различни објекти може да се постави ИСТА

01/03/2017

Домашна задача за7мо одд.

Домашна задача за7мо одд.

Направи презентација за 3 домашни или диви животни по избор.
Презентацијата треба да има 5 слајда

УПАТСТВО за израбтка на слајдовите:

1.   Првиот слајд: наслов ДОМАШНИ (ДИВИ) ЖИВОТНИ и автор: твоето име и презиме и одд.
2.   Вториот слајд: содржина на презентацијата и поставени хиперврски кон слајдот за соодветното животно
3.   Третиот, четвртиот и петиот слајд:
o   наслов – име на животно,
o   набројување: опис на животното,
o   слика од животното
o   хиперврска кон слајдот со содржина – на стрелка или текст
4.   Позадина на слајдовите: по желба
5.   Ефекти на премин меѓу слајдовите: по желба
6.   Ефекти на анимација: 
o   на сликите од животни: влез од лево и ротација

Направената презентација испрати ја на меил:

informatika7mo@gmail.com
(до среда 8ми март)

Наслов на пораката:
-->
Презентација за животни од (твое име и презиме ) и одд.(твое одд).

24/05/2016

Програма за табеларни пресметки - Excel

КОИ СЕ МОЖНОСТИТЕ НА ПРОГРАМАТА EXCEL?
Excel  е програма која овозможува:
·       подредување на податоците во табела,
·       табеларни пресметки и
·       графички приказ на податоците

КАКО Е ПОДЕЛЕН РАБОТНИОТ ДОКУМЕНТ
·       Работниот документ се состои од работни листови.
·       Работниот лист е поделен на: колони означени со букви и редици означени со броеви.
·       Работните листови имаат име. Може да се додаваат, бришат, копираат, отсекуваат и преместуваат во истиот или во друг работен документ.
·       Пресекот на една редица и колона е правоаголниче кое се вика клетка или ќелија.
·       Секоја клетка има адреса која се формира од буквата на колоната и бројот на редицата. На пр. В13, AB22
·       Податоците се внесуваат во клетка. Истовремено НЕ може да се внесуваат податоци во повеќе клетки.
·       Клетките може да се пополнуваат со податоци и АВТОМАТСКИ. (со редни броеви, месеци, денови од неделата и сл.)
·       Во клетките може да се внесуваат текстуални и бројни податоциформули и функции.
На пр. Текстуален податок е Ана123, броен податок е 123, формула е =12*А1, функција е = SUM(A1:B3).

ФОРМАТИРАЊЕ податоци и клетки
·       Податоците се форматираат по: фонт, големина, стил, боја, позиција.
·       Бројните податоци може да се форматираат како: децимални броеви, позитивни и негативни броеви, валута, време, текст и сл.
·       Клетките се форматираат со: позиција, дебелина и боја на рабовите и со позадина.
·       Со селектирање повеќе клетки и податоците во нив може да се форматираат истовремено.
·       При бришење на податоците од клетките, форматот останува.
·       При копирање или отсекување на податоците од клетките се копира и отсекува и форматот на податокот и клетката.

СОСЕДНИ, НЕСОСЕДНИ КЛЕТКИ И РАНГ
·       Клетките од работниот лист може да бидат соседни и несоседни.
o    Соседни клетки се оние кои имаат заедничка редица или колона.
o    Несоседните клетки се од различни редици и колони.
·       Група на соседни клетки се вика РАНГ. Рангот има адреса на пр. А2:С5.

ФОРМУЛИ И ФУНКЦИИ
·       Формулите се математички изрази во кои се користат броеви, адреси на клетки и математички симболи (+,-,*,/ и др.).
·       Функции се готови формули кои имаат име. На пр. SUM, MIN, MAX, Average.
·       Пред формулите и функциите кои се внесуваат во клетка мора да се впише знакот =. Во спротивно запишаниот израз ќе биде обичен текст.
·       Со промена на вредноста во клетките се менува и вредноста на формулите и функциите во кои се користат тие клетки. Тоа се вика ДИНАМИЧКО табеларно пресметување.
Пр. за формула: =2*А3-(4*В12)
Пр. За функција: =MAX(А2,А3,В1:В10)

ГРАФИК
·       Сликовитиот приказ на податоците се вика график.
Видови графици
·       Графикот може да биде: столбест, линиски, пита и др. Типот на графикот зависи од тоа каква анализа треба да се направи на податоците (споредување, промена, пратење и сл.)
Карактристики на график
·       Графикот има наслов, име на оските, легенда.
·       Може да се форматира со избор на фонт, големина и боја на текстот, позадина, боја на графичките елементи, дебелина на оските и сл.
·       Со промена на вредностите на податоците во клетките се менува и изгледот на графикот. Тоа се вика ДИНАМИЧКИ график.16/02/2016

КОМПЈУТЕРСКА ПРЕЗЕНТЦИЈА

Компјутерска презентација

1.      Презентацијата направена со компјутерска програма се вика КОМПЈУТЕРСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА.
2.      Програма за креирање Компјутерска презентација e:
-          Power Point од програмскиот пакет Microsoft Office
-          Impress од пакетот програми OpenOffice.org
3.      Компјутерската презентација се состои од СЛАЈДОВИ.
4.      Слајдовите може да се:
-          додаваат,
-          бришат,
-          отсекуваат
-          копираат
-          преместуваат
5.      Приказот на слајдовите од презентацијата на цел екран по одреден редослед се вика СЛАЈД ШОУ.
Од почеток – F5
Од тековен слајд – Shift+F5
6. На слајдовите може да се поставуваат:
  • текстуални, графички, видео и аудио објекти.
7. За поставување објекти на слајдот треба да се избере шема на слајдот: Layout.
Видови шеми на слајд:
-          наслов
-          наслов и поднаслов,
-          наслов и набројување
-          наслов и набројување и слика
-          наслов и слика
слика...
8. Помеѓу слајдовите може да се постават ЕФЕКТИ НА ПРЕМИН- ТРАНЗИЦИЈА:
- звучни
- видео
- исти или различни за сите слајдови
- преминот меѓу слајдовите може да биде:
а. со клик
б. автоматски со поствување на време
9. На слајдовите може да се поставуваат ПОЗАДИНИ – BACKGROUND:
-во една боја,
- во две и повеќе бои,
- готови позадини,
- шaри
10. Позадините  може да се исти или различни за секој слајд.
11. На објектите на слајдот се поставуваат ЕФЕКТИ НА АНИМАЦИЈА.
12. Видови анимациски ефекти:
       - влез,
            -нагласување  
-патека на движење,
- излез.
13. На еден објект може да му се постават повеќе анимациски ефекти.
14. Анимациските ефекти може да се менуваат по изглед и редослед и да се бришат.
15. За анимациски ефект може да се избере:
- начин на активирање (на клик, еден по еден, истовремено),
- насока,
- брзина и сл.
16. На Анимациските Ефекти може да им се додаде и звучен ефект.
17. На објектите на слајдот може да се поставуваат хиперврски.
18. Хиперврските може да водат:
  • од еден кон друг слајд во презентацијата или
  • кон друг документ на компјутерот или Интернет.
19. Хиперврските може да се менуваат, бришат, копираат.
20. На еден објект може да му се додели само една хиперврска.
21. На повеќе различни објекти може да им се додели иста хиперврска.

09/11/2015

ВЕЖБА СО ПАРАГРАФИ

Во празните кругчиња внеси го бројот од 1 до 8 кој одговара на уредувањето на параграфот 


О Д Г О В О Р


04/11/2015

За 6то ОПЕРАТИВЕНСИСТЕМ


НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ


  • На еден компјутер може да има повеќе од еден оперативни системи. Во тој случај по вклучување на компјутерот корисникот може да избере со кој оперативен систем ќе работи.
  • Кај некои оперативни системи едн корисник може да има повеќе работни површини за разни потреби.
  • На еден оперативен систем може да се најавуваат повеќе корисници.
  • Оперативниот систем овозможува паралелна работа со повеќе програми.

02/11/2015

7мо - ХЕДЕР И ФУТЕР, Фусноти, Редни броеви на страница, пишување во колони

ХЕДЕР ФУТЕР

наредба: View – header footer


1.    Хедерот (заглавје) се пишува во просторот од горната маргина.
2.    Футерот (подножје) се пишува во просторот од долната маргина.

3.    Во хедерот и футерот може да бидат запишани текст, слика и  автотекстовите: тековна дата и време. 
4.    Хедерот и футерот поставени на една било која страна во документот се прикажуваат на сите останати страни од документот.
5.    Хедерот и футерот избришани од една било која страна во документот се бришат од сите страни на документот.

6.    Документот може да има само хедер, само футер или и хедер и футер.

ФУСНОТИ
наредба: Insert- reference- footnote

1.    Фусноти се  состојат од ознака до зборот и објаснување на зборот
2.    До зборот има ознака (број, буква, знак)
3.    Објаснувањето на зборот се пишува:
-         веднаш под текстот
-         на крајот од страната
-        на крајот од документот (енднота)
5.    Фуснота се брише со бришење на ознаката до зборот во текстот

6. Со додавање или бришење на фусноти ознаките автоматски се подредуваат.
7. За поставување на фуснота:
      - прво се додава ознака на крајот од зборот со поставување на покажувачот на крајот од зборот и избор на наредбата 
      - а потоа се пишува објаснувањето

РЕДЕН БРОЈ НА СТРАНИЦА
наредба: Insert-page number1. Редниот број на страница се запишува во просторот од горната или долната маргина.

2. Реден број се избира на една било која страна од документот а потоа се прикажуваат подредените броеви на сите страни во документот.

3. Реден број може да биде позициониран: лево, во средина или десно
4. Може да се избираат различни формати на броеви (1,2,...-1-,-2-,...)
5. Може да се избере дали бројот ќе се прикаже на првата страна од документот или не или од кој реденброј да започне нумерирањето а страниците во документот.
6. Со бришење на реден број од една било која страна во документот се бришат редните броеви од сите страници во документот.

КОЛОНИ      
наредба:FormatColumns

1.    Текстот запишан во колони се вика НОВИНАРСКИ ТЕКСТ.
2.    За да се претстави текстот од 1 колона во повеќе колони прво мора да се селектираат редовите кои треба да се претстават во повеќе колони..
3. Посебни делови од еден ист текст може да биде запишан со различен број на колони
4.    Корисникот може да избере: број на колони, ширина на колоните, растојание меѓу колоните, линија меѓу колоните.
5.    Колоните може да имаат иста или различна широчина.

6.    За да се промени бројот на колоните, текстот во колони треба да се селектира и да се избере од наредбата новиот бр. на колони.