05/04/2014

ПРАШАЊА PAINT

 1. Што е компјутерска графика?
 2. Напиши видови компјутерска графика!
 3. За кој вид компјутерска графика е програмата Paint?
 4. Кои се карактеристиките на векторска и битмапирана графика?
 5. Наброј алатки од Paint за работа со слободна рака!
 6. Со кои активности и копчиња се изведува брзо копирање во програмата?
 7. Во кое квадратче од палетата со бои ја гледаме бојата на позадината на цртежот?
 8. Кое е значењето на наредбите New, Open, Save, Save As од менито File на програмата?
 9. На кои два начина може да означиме блок во цртеж?
 10. Кои активности со блокови може да се изведуваат во програмата?
 11. Кои геометриски трансформации на блок може да се изведуваат во програмата?
 12. Со која наставка најчесто се фајловите нацртани и сочувани во Paint?
 13. Со која геометриска трансформација од црт.1 е добиен црт.2 и црт.3?

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!