09/10/2014

Уредување параграфи во текстуален докуентУРЕДУВАЊЕ НА ПАРАГРАФИ ВО ТЕКСТУАЛЕН ДОКУМЕНТ
1. Параграф (пасус) е дел од текстот кој започнува по знакот за внесување нов ред (по еnter).
2. За да се уреди еден параграф доволно е курсорот да се постави било каде во параграфот.
3. За уредување на повеќе параграфи истовремено тие треба да се селектираат.
4. Наредба во Word за уредување параграфи е
Format-Paragraph.
5. Видови уредувања на параграфи:
- порамнување (alignment) во однос на лева и десна маргина
- вовлекување (indentation)
a) на цел параграф во однос на лева маргина
б)на цел параграф во однос на десна маргина
- специјални вовлекувања (special)
a) вовлекување само на првиот ред од параграфот – first line


б) вовлекување на останатите редови во однос на првиот – hanging
- оставање растојание (spacing)
a) пред параграф (before)
b) по параграф (after)

в) растојание меѓу редови во параграф – проред (line spacing)


No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!