17/10/2014

Мемориски уреди

-->
                                 Мемориски уреди

1. Мемориски уреди се уредите за чување на податоците и програмите со кои се работи на компјутерот.
2. Поделба на комп.меморија:
-  главна и помошна
- Привремена (RAM mem)  и трајна
3. Главна комп.меморија:
- хард диск
4. Помошна комп. мем.
- Компакт диск ( CD)
- Дигитален видео диск (DVD)
- УСБ мемориско стапче
5. МЕМОРИСКИ КАПАЦИТЕТ е количината на податоци која може да се запамти на некој мемориски уред.
6. Единици мерки за мемориски капацитет:
1 b          Бит  = 0 или 1
1 B          Бајт (Byte) = 8 b    - 1 знак
1 KB        Килобајт   =1024 B      
1 MB       Мегабајт   = 1024 KB
1 GB       Гигабајт     = 1024 MB 
1 TB       Терабајт    = 1024 GB 
1 PB        Петабајт и поголеми     
7. ЦД – видови:
- CD RОМ (само за читање),
- CD R  (за читање и едно запишување - снимање)
- CD RW (за читање и повеќекратно запишување)
- мем. капацитет 650-700МB
8. DVD видови
- DVD RОМ само за читање,
- DVD R за читање и едно запишување
- DVD RW за читање и повеќекратно запишување
- ред ласер DVD
- блу ласер DVD
- еднострано и двострано DVD
- мало (8цм) и големо (12цм) DVD
- мем.капацитет 4.7-17.1 GB DVD
9. Споредба на мемориски капацитет кај уредите
 - дискета < CD < DVD < USB mem < Hard Disk
-   1 DVD=6-7 CD

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!