02/11/2014

за 6то одд.: ПРАШАЊА ЗА ПОВТОРУВАЊЕ НА 1 дел од 2ра тема


1.     Машинскиот дел од компјутерскиот систем го викаме ______________________.  
2.     Програмскиот дел од компјутерскиот систем го викамe ____________________                                                  
3.     Заокружи ги хардверските делови:
Тастатура                  оперативен систем                             матична плоча                                                  компјутерска игра                              процесор               музика                                        фолдер                 микрофон                                                                                                                                      
4.     Централниот уред на компјутерот се вика ________________.                                                                                                
5.     Влезните периферни уреди служат за _____________________________ ______________ во компјутерот. Такви се ______________________________________________________________________.                                                                                                                       
6.     Наброј 3 излезни периферни уреди:                                            
7.     Периферните уреди се поврзани со ___________________________________.                                                                               
8.     Според начинот на поврзување периферните уреди можат да бидат ________________________ и ______________.
9.     Наброј ги главните делови внатре во кукиштето:                                                               
10.  Обработката на податоците во компјутерот ја врши ______________________.    
11.  Кој ги чува трајно податоците и програмите во компјутерот? ___________________________.                                        
12.  РАМ меморијата ги чува податоците и програмите со кои ______________________________________________________. По исклучување на компјутерот од струја таа _____________________________.                                                                    
13.  Што е мемориски капацитет?                              
14.  Наброј ги единиците мерки за мемориски капацитет почнувајќи од најмалата:                                                  
15.  Дополни:  1B=_______,  1MB=__________KB,  1b=_____или _____                                                                    

16. Стави го потребниот знак < = > :   1023КB ____1MB,    10b____1B,    1024GB_____1MB                                                   
     CD____DVD        HD_____USBmem
17. Наброј видови DVD според начинот на запишување и читање податоци: 
18.   Компјутерски програми за компјутерот претставуваат __________________________________________________________ 
19. Компјутерските програми се пишуваат во __________________________________.  Луѓето што пишуваат програми се викаат ___________________________________.                 
20.  Делот од програмата што го пишува програмерот се вика _______________________________________.               
21.  Според значењето при работа на компјутер програмите може да бидат : __________________________________ и ____________________________________.                                                            
22.  Според начинот на користење програмите можат да бидат ______________________          
23. Наброј три кориснички програми: 
24. Најважната програма без која компјутерот неможе да работи се вика ___________________________.  
25. Првата компјутерска игра била направена ____________год., се викала __________________________ и била 
26.  Секоја КИ има _______________________ и ____________________.
27. Според содржината и потребните вештини КИ може да бидат: _________________________________       
28. Под конфигурирање на играта се подразбира избор на _________________________________________  

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!