11/02/2015

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (за 6то)

-->

1. Електронска пошта е сeрвис на Интернет за примање и испраќање на електронски пораки.
2. Компјутерите “задолжени” за примање, испраќање и чување на електронската пошта се викаат  имеил сервери.
4. Клиентите со Меил серверите најчесто се поврзуваат преку веб страници со внесување на корисничко име и лозинка.
Најпознати се:
-       YAHOO со веб адреса mail.yahoo.com
-       GOOGLE  со веб адреса mail.google.com
5. За да се користи електронската пошта корисниците мора да имаат своја имеил адреса.
6. Имеил адресата се состои од два дела:
-       Корисничко име и
-       име на меил серверот одделени со знакот @.
На пр. maja@yahoo.com или maja@gmail.com

7. ПОСТАПКА ЗА НОВА ИМЕИЛ АДРЕСА:
-       Се избира меил сервер,
-       се внесув во веб броузер неговата адреса,
-       се избира SIGN UP и
-       се пополнува формулар.
8. Електронското сандаче се состои од неколку делови:
-       Inbox – за примени пораки
-       Spam – за непожелни пораки
-       Sent – испратени пораки
-       Trash – избришани пораки
-       Draftsзапочнати но недовршени пораки
9. На примена порака може да се направи следното:
-       Reply – одговор а испраќачот
-       Forward – препраќање на пораката на други
-       report spam – прогласување за непожелна
-       delete - бришење
-       print – печатење
10. За да се напише и испрати нова порака потребно е да се внесе:
-       меил адреса на примачот (една или повеќе)
-       Име на пораката (наслов)
-       текст
-       по желба да се закачи фајл
-        
11. Електронски пораки се состојат од наслов, тело во кое се пишува текст, и адреса на примачот.
-        Во пораката може да се внесе линк или да се закачи фајл.

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!