04/09/2015

За 7мо оддделение - БЛОГ


Разгледај го училишниот блог и одговори на прашањата:
  
1.     Кој е насловот на блогот?
2.     За кого е наменет блогот?
3.     Кој е сопственик на блогот?
4.     На која дата е напишан последниот запис во блогот?
5.     На која дата е запишан првиот запис во блогот?
6.     Освен записи кои други информации има на блогот?
7.     Дали има некој друг училишен линк на блогот?
8.     Дали блогот треба да се хостира како и веб сајтот?
9.     Пронајди ја објавата од 9.12.2010  год.
Кој е нејзиниот наслов?
Дали има коментари на објавата?
10.  На кој начин можеш да добиваш известување за нови објави на блогот?

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!