09/09/2015

7мо - БЛОГ - задача


Чекирај го полето за кое е точен исказот
Веб сајт
Блог 
Соц.мреж.
(Фејсбук)
1.     Претставува содржина поставена за разгледување и користење на Интернет2.     За прикажување потребна е програма веб браузер3.     Има своја единствена веб адреса4.     Сопственици може да бидат поединци, групи, фирми, организации и сл.5.     Претставува колекција од повеќе веб страници6.     Се состои од објави временски подредени на една страна7.     Објави може да постира сопственикот и друг читател (корисник, пријател)8.     Коментари на објавите може да постира и друг читател (корисник, пријател)9.     Коментарите може да бидат оневозможени или да се проверуваат од сопственикот пред објавување10.  Во содржината има линкови, слики, клипови, анкети, коментари11.  Може бесплатно да се направи и постави на Интернет12.  Едноставно се изработува13.  Изработката бара поголемо познавање од работа на компјутер14.  За адресата се дознава преку реклами, линкови, социјални мрежи и слпрашање
одговор
Блог поинаку се вика:

А. Електронски дневник   б.Веб дневник
В. Веб страна
Блог е

А. Содржина поставена за разгледување на Интернет
Б. Содржина поставена на веб страница
В. Дел од веб сајт кој се состои од објави
Содржините кои сопственикот ги запишува на блогот се викаат

_____________________или ______________.
Според бројот на сопственици блоговите може да бидат

________________ и ______________________
Објавените содржини на блогот се подредени според

Какви треба да бидат записите на читателите на блогот во врска со објавените содржини на блогот?


________________ и ____________________.
Напиши 2 адреси на веб сајтови преку кои бесплатно може да се направи и хостира блог.

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!