19/12/2014

за 7мо Пронаоѓање и замена на еден текст со друг
Со оваа можност во текстуален документ се пронаоѓа одреден збор и се заменува со друг.  
 Освен збор може да се пребарува и заменува и формат на зборови:
  фонт, големина, боја, стил (B, I, U)


 1. Наредба во Word:  EDITReplace


Во полето Find What се впишува зборот што се бара 

Во полето Replace With се впишува зборот со кој се заменува пронајдениот збор

2. Можни начини на пребарување:

-      цел збор (whole word),

-      збор со идентични мали и големи букви (match case) и др.

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!