02/12/2014

Програма текст едитор 6то одд.

-->


1.  Текстот кој се пишува во компјутерските програми може да биде:
-       неформатиран
-       форматиран
2.  Неформатиран текст е текст напишан без многу уредување и “украси”. 
(ИНФОРМАТИКА)
3.  Форматиран текст е текст со различни уредувања и “украси” (боја, подвлекување, маркирање, рамки и сл.).
( ИНФОРМАТИКА )
4.    Текст едитори се програми за пишување на неформатиран текст.
5.    Teкст едиторот под ОS Windows се вика Notepad.
6.    Наставката на фајловите направени во програмата е txt.
7.    Фонт е начин на испишување на буквите од азбуката на компјутер.
8.    Фонтовите имаат име: Times New Roman, Arial, Algerian...
9.    За фонтот може да се избере големина и стил (задебелен, искосен, подвлечен)
10.Значење на наредбите за меморирање:
Save As – снимање на нова локација и име
Save – снимање под старо име и локација

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!